Follow TV Tropes

Following

Pantheon / Samurai Shodown

Go To

In the Trope Pantheons, the following were chosen:

Top