YMMV / Sonny

The Flash RPGs:

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Sonny