YMMV / My Little Pony: Fighting Is Magic

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MyLittlePonyFightingIsMagic