Follow TV Tropes

Following

Pl / Zasada Stosowania Zasad

Go To

Limit Dobrowolnego Zawieszenia Niewiary dla danego elementu jest wprost proporcjonalny do stopnia zgodności z przynajmniej jednym z poniższych motywów.

Motyw Podrzedny Licentia Poetica.

Uwaga: nazwa "Zasada..." wcale nie oznacza, że dany motyw należy umieścić na tym indeksie.


Motywy:

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report