YMMV / Sherlock Hound


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SherlockHound