Follow TV Tropes

Following

Laconic / Young Sherlock

Go To

Sherlock Holmes in Tang China.

Top