Follow TV Tropes

Following

Characters / RV Chronicles

Go To

    open/close all folders 

     Tsukune's harem 

     Tsukune Aono 

Advertisement:

     Moka Akashiya 

Tropes applying to Outer Moka

Tropes applying to Inner Moka

     Kurumu Kurono 

     Yukari Sendo 

     Mizore Shirayuki 

     Ruby Tojo 

Advertisement:

     Kokoa Shuzen 


Top