YMMV / Ulysses 31

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Ulysses31