YMMV / Sex Pistolshttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SexPistols