YMMV / Backdrafthttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Backdraft