Funny / Tenchi Muyo: War on Geminar
aka: Isekai No Seikishi Monogatari

Alternative Title(s): Isekai No Seikishi Monogatari

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Funny/TenchiMuyoWarOnGeminar?from=Funny.IsekaiNoSeikishiMonogatari