Funny / Tenchi Muyo: War on Geminar
aka: Isekai No Seikishi Monogatari

Alternative Title(s): Isekai No Seikishi Monogatari