YMMV / Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ScoobyDooLegendOfThePhantosaur