YMMV / 42http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/FortyTwo