YMMV / Wood Stock


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Woodstock