YMMV / Leonard Part 6

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/LeonardPart6