YMMV / Gunga Din

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/GungaDin