YMMV / Golden Boy

The manga

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/GoldenBoy