YMMV / Daitarn 3

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Daitarn3