YMMV / The Legend of Maxx

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheLegendOfMaxx