YMMV / The Crystal Star


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheCrystalStar