YMMV / Stop! Or My Mom Will Shoot


Alternative Title(s): Stop Or My Mom Will Shoot

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/StopOrMyMomWillShoot?from=Funny.StopOrMyMomWillShoot