YMMV / Stilyagi

Alternative Title(s): Hipsters

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Stilyagi