YMMV / Star Trek: The Battle of Betazed

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/StarTrekTheBattleOfBetazed