YMMV / Roy 725

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Roy725