YMMV / Golden Bat


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/GoldenBat