YMMV / Dark Star

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DarkStar