YMMV / Dark Secrets

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DarkSecrets