YMMV / Danny the Dog


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DannyTheDog