YMMV / Chorocojo

Alternative Title(s): Red Chocobo

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Chorocojo