YMMV: Chorocojo

Alternative Title(s):

Red Chocobo