troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Se: Trop
Enligt Svenska Akademins Ordlista är en trop [trå:p] ingenting annat än ett bildigt utryck, vilket var den ursprungliga betydelsen av ordet. Ordet trop hade sitt urspung i grekiskans tropos – som betyder vändning – och en trop betecknade en retorisk ordlek där ett ord användes på ett annorlunda sätt än den vedertagna normen (d.v.s. som metafor, synekdoke, metonymi eller ironi). Den betydelse av ordet som har anammats av TvTropes är däremot en relativt ny uppfinning som har sitt ursprung under 1990-talet.

Tropens roll i en berättelse är att fungera som ett betydelsefullt eller återkommande tema: ett motiv, ett ämne eller en grundtanke som publiken omedelbart kommer att känna igen sig i och förstå sig på. Troper kan referera till intrigen: ett visst händelseförlopp, en miljö, en stegring, en berättelsestruktur, en karaktärstyp, ett idiomatiskt uttryck... Troper kan även referera till den bildiga eller den bokstavliga meningen med ett verk. Till sin natur är troper inte störande – men när en trop blir alltför påträngande, överanvänd eller distraherande för publiken övergår den till att bli en klyscha.

ToffelhjalteIn SwedishTropfunt

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1305
5