YMMV / Youth in Revolt

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/YouthInRevolt