YMMV / 28 Days

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TwentyEightDays