YMMV / The Voysey Inheritance

  • One-Scene Wonder: Mr. Voysey is only in the first act/scene of Mamet's version.

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheVoyseyInheritance