YMMV / The Mangler

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheMangler