YMMV / The Franticshttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheFrantics