YMMV / Richard Marx

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/RichardMarx