YMMV / NecroVisioN


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/NecroVision