YMMV / Mythical Detective Loki Ragnarok


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MythicalDetectiveLokiRagnarok