YMMV / Last Res0rt

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/LastRes0rt