YMMV / Jack-of-All-Trades

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/JackOfAllTrades