YMMV / Flipper

The TV Series:


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Flipper