YMMV / DSBT InsaniT


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DSBTInsaniT