YMMV / Bob Roberts


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BobRoberts