Trivia / Hair

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/Hair