http://tvtropes.org/pmwiki/remarks.php?trope=YMMV.FrightNight2011