YMMV / The Three-Eyed One

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheThreeEyedOne