YMMV / The Food of the Gods

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheFoodOfTheGods