YMMV / 16 Horsepower


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SixteenHorsepower