YMMV / Pay It Forward

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/PayItForward