YMMV / New Police Story

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/NewPoliceStory